Radykalne zmiany w egzaminach zewnętrznych w 2021 r.

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 29 stycznia 2021
zmiany w egzaminach zewnętrznych

Dnia 16 grudnia podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające duże zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych, o których mowa była już od dłuższego czasu i towarzyszyło im wiele spekulacji. Zgodnie z zapowiedziami - zmiany są radykalne i wynikają z istniejącej sytuacji pandemii, która utrudnia przygotowania do tych ważnych egzaminów.

Radykalne zmiany w egzaminach zewnętrznych w 2021 r.

Zmiany te zawarte są w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i dotyczą:

 • egzaminu maturalnego (dalej jako EM) oraz
 • egzaminu ósmoklasisty (dalej jako E8).

Rozporządzenie weszło w życie 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w EM

Zmiany w E8

Egzamin zostanie przeprowadzony  na podstawie wymagań egzaminacyjnych

Egzamin zostanie przeprowadzony  na podstawie wymagań egzaminacyjnych

Komentarz: Decyzja ta prowadzi do zawężenia katalogu wymagań na egzaminach, gdyż dotychczas były one przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Brak egzaminów ustnych jako zdawanych obowiązkowo.

Zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy

1)      aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym muszą przedstawić wynik z części ustnej,

2)      są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

_______

Komentarz: W celu przystąpienia do  części ustnej absolwent musi przekazać informację potwierdzającą taki zamiar dyrektorowi szkoły lub tam, gdzie składał deklarację. Jeśli wyniki z części ustnej muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną - musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.

 

Brak obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego oraz możliwość przystąpienia do nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

Zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: „W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.”

_______

Komentarz: W 2021 r. obowiązkowe egzaminy będą tylko w części pisemnej na poziomie podstawowym:‎ z języka polskiego, z matematyki‎, z języka obcego nowożytnego‎.

 

Próg zdawalności to 30% punktów możliwych do uzyskania.

Natomiast absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie otrzymali świadectwa dojrzałości - do 31 maja 2021 r. mogą złożyć do dyrektora OKE wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości, pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienia:

1)      do części pisemnej z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo

2)      do części ustnej egzaminu.

_______

Komentarz: Nie tylko tegoroczni maturzyści skorzystają z obniżonych wymagań, maturzyści z wcześniejszych lat będą mogli skorzystać z pewnego rodzaju amnestii maturalnej.

 

 

JĘZYK POLSKI

Czas trwania: 170 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

 • część 1– 20 pkt
 • część 2: wypracowanie – 50 pkt.

Czas trwania: 120 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:

 • część 1– 25 pkt
 • część 2: wypracowanie – 20 pkt.

MATEMATYKA

Czas trwania: 170 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:

 • 28 pkt – zadania zamknięte;
 • 17 pkt – zadania otwarte.

Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Czas trwania: 100 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym:

 • 15 pkt – zadania zamknięte,
 • 10 pkt – zadania otwarte.

Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

JĘZYK OBCY

Czas trwania: 120 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte,
 • 10 pkt – zadania otwarte.

Czas trwania: 90 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym:

 • 34 pkt – zadania zamknięte,
 • 21 pkt – zadania otwarte.

Komentarz: W 2021 r. szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców  oraz dla członków zespołu egzaminacyjnego mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do 31 grudnia 2020 r., ogłosił aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów.

Do projektowanego rozporządzenia dołączono załącznik nr 2 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r.

Do projektowanego rozporządzenia dołączono załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
Autor: Małgorzata Celuch

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »