Odmowa realizacji nauczania indywidualnego w trakcie nauki zdalnej

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 29 stycznia 2021
nauczanie indywidualne

Czy w zawiązku z ograniczeniem pracy szkół z powodu COVID organ prowadzący może odmówić przyznania godzin nauczania indywidualnego rodzicowi ucznia niepełnoletniego/pełnoletniemu uczniowi, który posiada orzeczenie poradni ze wskazaniem do nauczania indywidualnego? Organ prowadzący uważa, że przy zdalnym kształceniu nie ma sensu wydatkowania środków na takie kształcenie. Bardzo proszę o podstawę prawną.

Odmowa realizacji nauczania indywidualnego w trakcie nauki zdalnej

Organ prowadzący nie może odmówić realizacji nauczania indywidualnego bez względu na fakt, że aktualnie zajęcia edukacyjne w szkole są organizowane z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (art. 1, art. 127 ust 2 ustawy Prawo oświatowe).

 

Regulacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie wyłączyły stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania. Obowiązujący jest w tym zakresie art. 127 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. Szczegółowe zasady organizacji tego nauczania określa rozporządzenie w tej sprawie.

Dodany w tym rozporządzeniu § 13a wskazuje (z uwagi na pandemię), że  w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli:

1)      w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4 lub

2)      na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia - w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się.

DO ZAPAMIĘTANIA

Zajęcia z uczniem nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie, natomiast mogą być realizowane w formie zdalnej. Odmowa realizacji indywidualnego nauczania jest naruszeniem praw ucznia do realizacji obowiązku szkolnego w warunkach odpowiednich do jego możliwości psychofizycznych wynikających ze stanu zdrowia (art. 1, art., 127 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 1, art. 127 ust 2.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.) - § 13a.
Autor: Marzenna Czarnocka
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »