Sprawdź, w jakiej formie zorganizować rewalidację w szkole

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 27 grudnia 2019
Pytanie:

Czy zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej muszą być realizowane indywidualnie, czy mogą być prowadzone np. w dwuosobowej grupie, jeśli uczniowie mają wydane orzeczenia z tego samego względu (np. słabosłyszący albo Asperger) i w związku z tym bardzo podobne zalecenia?

Sprawdź, w jakiej formie zorganizować rewalidację w szkole

Odpowiedź:

Forma zajęć rewalidacyjnych zależy rozwiązań przyjętych w IPET. Ważne jednak, by zrealizować uprawnienie organizacji zajęć w zakresie odpowiednim do potrzeb ucznia, w minimalnym wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Decyduje zespół opracowujący IPET

Przepisy prawa oświatowego nie określają zasad organizacji zajęć rewalidacyjnych, nie wskazują w jakiej formie powinny być organizowane – czy powinny być prowadzone indywidualnie, czy zespołowo. Wskazują jedynie, że w szkole wymiar godzin tych zajęć wynosi nie mniej niż 2 godziny tygodniowo na ucznia (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019 r.).

Należy  więc  uznać, że zajęcia te mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie – w zależności od ustaleń zespołu i specyfiki zajęć, celów odpowiednich do indywidualnych potrzeb uczniów.

O formie zajęć – jeśli nie wynika to z orzeczenia – powinien zdecydować zespół nauczycieli i specjalistów opracowujący IPET, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Kiedy lepiej wybrać zajęcia grupowe a kiedy indywidualne

Brak szczegółowych wskazań w przepisach  pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby uczniów oraz możliwość zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do każdego ucznia. Jeśli więc cele zajęć oraz potrzeby uczniów wskazują na potrzebę/możliwość organizacji zespołowych zajęć, to nie ma przeciwskazań do organizacji tych zajęć w takiej formie np. zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczno-emocjonalne. Natomiast jeśli specyfika funkcjonowania ucznia wymaga indywidualnej formy pracy np. budowanie kontaktu z uczniem za autyzmem, czy terapia logopedyczna indywidualnie prowadzona z dzieckiem słabosłyszącym uzależniona od  stopnia uszkodzenia słuchu oraz poziomu jego kompetencji komunikacyjnych i językowych – to powinny one być prowadzone indywidualnie.

Ta sama przyczyna niepełnosprawności może powodować różne skutki dla funkcjonowania dziecka/ucznia, w związku z tym każdorazowo należy indywidualnie planować proces terapii, w tym podejmować decyzję o formie grupowej lub indywidualnej zajęć.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) - §  2 ust. 1 pkt 2,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.).
Autor: Marzenna Czarnocka
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »