Jak długo jest ważna opinia o dysleksji

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 28 kwietnia 2020
gra planszowa
Pytanie:

Czy opinia o dysleksji wydana po klasie III szkoły podstawowej jest ważna na wszystkie etapy edukacyjne?

Jak długo jest ważna opinia o dysleksji

Tak. Opinia o dysleksji nie została ograniczona tylko do danego etapu edukacyjnego.

Nie ma przepisu wskazującego wprost, że opinia o dysleksji wydana po klasie III szkoły podstawowej jest ważna na wszystkie etapy edukacyjne. Wynika to jednak z procedury wydawania takich opinii (§  3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania)

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 3 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.).

Ponieważ przepisy nie wymagają uzyskiwania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się na dany etap edukacji, oznacza to, że raz wydana opinia zachowuje ważność na każdym etapie edukacji.

Konieczna aktualizacja zaleceń

Odrębną kwestią jest aktualizacja zaleceń dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie opinii. Wówczas może być w każdym czasie wydana opinia w tej sprawie i/lub w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z § 2 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. wymagania edukacyjne dostosowuje się miedzy innymi do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 373) - § 2 i 3. 
Autor: Marzenna Czarnocka
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »