Pomoc nauczyciela na radzie pedagogicznej – czy to możliwe

Dodano: 27 grudnia 2019
Pytanie:

Czy pomoc nauczyciela wchodzi w skład rady pedagogicznej?

Pomoc nauczyciela na radzie pedagogicznej – czy to możliwe

Odpowiedź:

Tak, ale nie jako członek rady, a jedynie jako osoba zaproszona – z głosem doradczym.

Skład rady pedagogicznej

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie (art. 69 ust. 3 Prawa oświatowego).

Goście na posiedzeniu rady

W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji (art. 69 ust. 3a Prawa oświatowego).

Rozwiązania te mają zastosowanie także do przedszkoli (wszak ilekroć w przepisach jest mowa o szkole jako takiej - należy przez to rozumieć przedszkole - art. 4 pkt 1 Prawa oświatowego).

Pomoc nauczyciela tylko jako gość

Z powyższego wynika, że w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola, w tym także np. logopeda, psycholog (to także nauczyciele). Natomiast w skład rady pedagogicznej nie wejdzie pomoc nauczyciela - pracownik taki może natomiast zostać zaproszony przez przewodniczącego rady na jej posiedzenie i mieć głos doradczy. Pomocnik nauczyciela nie jest bowiem nauczycielem lecz pracownikiem niepedagogicznym (wskazanym w rozporządzeniu RM z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

W szkołach niepublicznych

Jeżeli pytanie dotyczyłoby rady pedagogicznej w szkole niepublicznej, wówczas skład rady powinien być uregulowany w statucie przedszkola. Wówczas to w składzie rady mogą mieścić się zarówno wszystkie ww. osoby, jak i część z nich, według zapisów statutowych. Powołane przepisy nie miałyby bowiem zastosowania.

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 4, art. 15, art. 69.
Autor: Michał Kowalski Pytanie

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI
Sprawdź »