PRZYKŁAD PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY DLA LOGOPEDY*

Dodano: 18 września 2019
plan rozwoju zawodowego

PRZYKŁAD PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY DLA LOGOPEDY*

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.  ze zm.) – rozdział 3a
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574 ze zm.)

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Stanowisko

Logopeda

Nazwa i adres szkoły/placówki

 

Data rozpoczęcia stażu

1 września 2019 r.

Data przedłożenia dyrektorowi planu rozwoju zawodowego

do 20 września 2019 r.

Planowana data zakończenia stażu

31 maja 2020 r.

Planowana data złożenia sprawozdania

do 7 czerwca 2020 r.

Opiekun stażu (imię i nazwisko)

 

Cele  do realizacji w okresie stażu:

 1. Poznanie przepisów prawa oświatowego regulujących zadania szkoły i zakres zadań logopedy oraz sposób ich realizacji odpowiednio do specyfiki szkoły i potrzeb uczniów.
 2. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie umożliwiającym indywidualizację oddziaływań terapeutycznych i zapewniającym skuteczność pomocy logopedycznej udzielanej uczniom.
 3. Rozwój umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystywania technologii multimedialnych i informatycznych w pracy logopedy.
 4. Uzyskanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa.
 5. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Działania podejmowane w okresie stażu zgodnie z wymaganiami do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (§  6 ust. 1 rozporządzenia):

 1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
 3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
 4. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

 

 

Harmonogram zadań realizowanych w okresie stażu w odniesieniu do wymagań określonych §  6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Kryterium sukcesu

Planowanie i organizacja stażu

 1. Poznanie procedury
 2. awansu zawodowego.
 3. Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
 4. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:

-      Karta Nauczyciela

-       Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

 1. Konsultacje z opiekunem stażu
  w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego.
 2. Ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych oraz obserwowanych przez opiekuna stażu.
 3. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu z uwzględnieniem:

-      możliwości omówienia zajęć,

-      konsultacji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów w pracy logopedy.

do 20.IX.2019 r.

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora

§  6 ust. 2 pkt 1

znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

 1. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.
 2. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Samodzielna analiza przepisów prawa oświatowego.
 4. Zapoznanie z dokumentami dotyczącymi organizacji pracy szkoły (statut, wewnętrzne regulaminy, procedury, program wychowawczo-profilaktyczny i in.)
 5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji pracy logopedy.
 6. Konsultacje z opiekunem stażu i dyrektorem w zakresie bieżących problemów.
 

Działania podejmowane w okresie całego stażu zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej, planem pracy szkoły, planem pracy własnej, harmonogramem spotkań z opiekunem stażu  – do 31 maja 2020 r.

 1. Znajomość obowiązujących przepisów.
 2. Poprawne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w szkole.
 3. Zgodna z przepisami organizacja pracy własnej.
 4. Udział w spotkaniach rady pedagogicznej i szkoleniach wewnętrznych.
 5. Udział w szkoleniach dotyczących zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w zewnętrznych placówkach doskonalenia.
 6. Bieżąca współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań.
 7. Korzystanie z zasobów internetowych – analiza aktów prawnych, portali edukacyjnych dla nauczycieli.
 

Zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej i ofertą placówki doskonalenia - do 31 maja 2020 r.

§  6 ust. 2 pkt 2

umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

 1. Realizacja zadań i czynności związanych z pracą logopedy, zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły.
 1. Realizacja zajęć logopedycznych z uczniami.
 2. Konsultacje dla rodziców.
 3. Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. Omawianie trudności uczniów, udzielanie wskazówek do pracy.
 4. Udział w pracach zespołów zadaniowych oraz zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów (odpowiednio do potrzeb szkoły) np.:

-      szkolenie dla rodziców „Jak wspierać prawidłowy rozwój mowy dziecka”,

-      prowadzenie tablicy informacyjnej
o tematyce logopedycznej.

Zgodnie z planem pracy i odpowiednio do bieżących potrzeb wynikających z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

październik 2019 r.

aktualizacja 1 raz w miesiącu w okresie całego stażu

 1. Rozpoznanie potrzeb uczniów wymagających pomocy logopedycznej oraz zapewnienie im wsparcia odpowiednio do potrzeb.
 2. Pozytywne informacje zwrotne od nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące postępów uczniów.
 3. Pozytywne wyniki oceny efektywności udzielanej pomocy w formie prowadzonych zajęć.
 4. Zaangażowanie rodziców – liczba uczestniczących w konsultacjach.
 5.  Pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych po szkoleniu.
 6. Udział w formach doskonalenia odpowiednio do potrzeb uczniów i szkoły oraz wynikających z planowanej ścieżki rozwoju zawodowego
 7. Udział w szkoleniach (wynikających z potrzeb stażysty) dotyczących np.:
 

-      terapii i edukacji dzieci z autyzmem,

-      alternatywnych i wspomagających metod  komunikacji,

-      pracy terapeutycznej dziecka z afazją i SLI,

-      symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania,

-      innych – zgodnie z bieżącymi potrzebami.

 1. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie organizowanych form wsparcia dla logopedów (np. udział w prowadzonych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, sieci współpracy i samokształcenia logopedów)

Zgodnie z dostępną ofertą placówek doskonalenia i poradni psychologiczno-pedagogicznej - do 31 maja 2020 r.

 1. Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i planowania terapii logopedycznej odpowiednio do potrzeb uczniów.

§  6 ust. 2 pkt 3

umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania udzielanej pomocy

§  6 ust. 2 pkt 8

znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

 1. Analiza potrzeb uczniów w zakresie pomocy logopedycznej.
 2. Prowadzenie diagnozy logopedycznej zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 3. Współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie  rozpoznawania potrzeb uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Współpraca z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów oraz planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi podmiotami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 6. Współpraca z nauczycielami w zakresie oceny stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
 7. Diagnoza logopedyczna odpowiednio do zgłaszanych potrzeb.
 8. Analiza wyników badań przesiewowych i dokumentów tj. orzeczenia, opinie.
 9. Bieżące konsultacje z nauczycielami i specjalistami w zakresie potrzeb uczniów. Pomoc w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów.
 10. Współpraca z nauczycielami i specjalistami w opracowywaniu IPET dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 11. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów – rozmowy, wywiady diagnostyczne, konsultacje, porady.
 12. Opracowywanie programów pracy z uczniami zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej z uwzględnieniem różnorodnych form i metod, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wynikających z rozpoznanych zaburzeń i deficytów w rozwoju mowy i kompetencji językowych. Współpraca z opiekunem stażu.
 13. Przygotowywanie opinii o uczniach i przebiegu terapii dla potrzeb diagnozy prowadzonej przez specjalistów poradni.
 

Analiza efektywności działań dokonana z końcem I  semestru i z końcem roku szkolnego.

 1. Odpowiednie do rozpoznanych potrzeb zaplanowanie wsparcia dla uczniów wymagających pomocy logopedycznej.
 2. Organizacja zajęć indywidualnych i grupowych odpowiednio do potrzeb uczniów i postępów w rozwoju mowy.
 3. Realizacja zakładanych celów terapii logopedycznej określonych w programach zajęć indywidualnych i grupowych.

§  6 ust. 2 pkt 4

umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz logopedii

§  6 ust. 2 pkt 5

umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

 1. Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej opiekuna stażu.
 2. Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej – zapoznanie z literaturą z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii.
 3. Korzystanie z zasobów internetowych.
 4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Przygotowywanie zajęć zgodnie z metodyką wynikającą z najnowszej wiedzy.
 6. Samodzielne opracowywanie materiałów i pomocy do zajęć.
 7. Indywidualizacja procesu terapii w pracy logopedycznej.
 8. Wprowadzanie nowoczesnych metod i form pracy opartych na wiedzy o rozwoju dziecka oraz wiedzy o prawidłowościach w rozwoju mowy i języka, zgodnie ze standardami postępowania diagnostycznego oraz planowania procesu terapii odpowiednio do stwierdzonych trudności dziecka.
 9. Współpraca z nauczycielami w zakresie wsparcia dziecka w edukacji i dostosowania wymagań odpowiednio do potrzeb.
 10. Współpraca z rodzicami – porady i konsultacje, udzielanie wskazówek w zakresie profilaktyki i utrwalania efektów terapii logopedycznej.
 

W okresie całego stażu

 1. Stosowanie podczas zajęć umiejętności nabytych w trakcie szkoleń i samokształcenia.
 2. Uzyskiwanie pozytywnych efektów terapii.
 3. Pozytywna opinia opiekuna stażu i dyrektora dotycząca poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć.
 4. Zaangażowanie rodziców w pomoc dziecku w pokonywaniu trudności.

§  6 ust. 2 pkt 6

umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych

 1. Wykorzystywanie komputera, tabletu, aplikacji logopedycznych, programów komputerowych podczas zajęć z uczniami (np.: Logopedia, Logo Gry, Mówiące obrazki); komunikatorów, itp.
 2. Prowadzenie dokumentacji  i materiałów w formie elektronicznej.
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na spotkanie z rodzicami.

W okresie całego stażu

Stworzenie bazy materiałów, pomocy dydaktycznych, kart pracy.

Skuteczność i atrakcyjność zajęć. Aktywne uczestniczenie i zaangażowanie uczniów w wykonywanie ćwiczeń.

§  6 ust. 2 pkt 7

umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

 1. Przeprowadzenie  i omówienie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły.
 2. Prowadzenie i omawianie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu.
 3. Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
 4. Przygotowywanie i omawianie programów i scenariuszy zajęć, konsultacje dotyczące odpowiedniego doboru ćwiczeń i pomocy logopedycznych.
 5. Autorefleksja, analiza własnych umiejętności, refleksja dotycząca  potrzeb w zakresie dalszego doskonalenia.
 

Zgodnie z harmonogramem obserwacji

 1. Rozpoznanie mocnych i słabych stron własnej pracy.
 2. Określenie potrzeb w zakresie rozwijania warsztatu pracy.
 3. Pozytywna opinia opiekuna stażu i dyrektora.

Czynności związane z zakończeniem stażu

Zakończenie stażu i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Analiza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.
 2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.
 3. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.

do 7 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

 1. Terminowe złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 2. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 3. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

……………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data przedłożenia dyrektorowi  planu rozwoju zawodowego

……………………………………………

        podpis nauczyciela

Zatwierdzono do realizacji: …………………………………………………..

Data, podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły

* Przedstawiony przykład Planu rozwoju zawodowego jest jedynie propozycją. Plan powinien uwzględniać indywidualne potrzeby konkretnego nauczyciela i uwzględniać specyfikę działalności danej szkoły – potrzeby uczniów, zasoby lokalnego środowiska.

Autor: Marzenna Czarnocka 
Słowa kluczowe:
plan rozwoju zawodowego

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »