Jaki jest czas trwania zajęć logopedycznych?

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 18 września 2019
szkolenie

Zajęcia logopedyczne, zgodnie z §  6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zajęciami specjalistycznymi. Zgodnie z §  16 ust. 1 przywołanego rozporządzenia godzina zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych trwa 45 minut, przy czym możliwe jest prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

Jaki jest czas trwania zajęć logopedycznych?

Przykład 1 : Dla ucznia ustalono 1 godzinę tygodniowo zajęć logopedycznych. Mogą one być prowadzone np.:

  • 1 raz w tygodniu przez 45 minut,
  • 2 razy w tygodniu: 1 dzień 0,5 godziny, 2 dzień 15 minut,
  • 3 razy w tygodniu po 15 minut

Przykład 2: Tygodniowy wymiar godzin zajęć logopedycznych dla ucznia ustalono na 2 godziny. Mogą one być prowadzone np.:

  • 2 razy w tygodniu po 45 minut,
  • 2 razy w tygodniu: 1 dzień 60 minut, 2 dzień 30 minut
  • 3 razy w tygodniu po 30 minut.

Ważne:

Logopeda może mieć również przydzielone przez dyrektora zadanie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami. Jest to forma wsparcia przeznaczona wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Godzina takich zajęć trwa 60 minut (§  10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Priorytetem  w organizacji zajęć, w tym w ustalaniu czasu trwania określonych zajęć, powinny być indywidualne potrzeby i możliwości danego ucznia, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę z uczniem i realizacji celów prowadzonej terapii.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502)
Autor: Marzenna Czarnocka
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »