Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - organizacja krok po kroku

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 7 października 2020
WWR w przedszkolu

Przedszkole, w którym ma być prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju dzieci musi spełniać  dwa podstawowe warunki. Po pierwsze: konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry; po drugie: dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami. Przedstawiamy szczegółowe zasady organizowania WWR w przedszkolu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - organizacja krok po kroku

W przedszkolu nie mogą być organizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli nie zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i nie spełnia wymagań lokalowych.

Odpowiednio wykwalifikowana kadra

Wczesne wspomaganie może być organizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, jeżeli zatrudniają one kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

 1. ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej bądź terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe a kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 4. ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy

Pomieszczenie do prowadzenia zajęć wyposażone w odpowiedni sprzęt

Drugim warunkiem, który musi spełniać przedszkole organizujące WWR  jest posiadanie  pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonych w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Niezbędne jest powołanie w przedszkolu zespołu WWR

W przedszkolach, które spełniają dwa wymienione warunki, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, tj.:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • lub inne osoby, jeśli tylko to wskazane.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Do organizowania WWR konieczne jest formalne powołanie zespołu, zgodnie ze statutem przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym. Należy jednak pamięrać, że to, gdzie dziecko będzie objęte zajęciami wczesnego wspomagania, zależy od decyzji rodziców, którzy zgłoszą taką potrzebę w danej jednostce organizującej wczesne wspomaganie. O organizacji WWR dla dziecka nie decyduje, do jakiej placówki uczęszcza dziecko. Zajęcia mogą być realizowane w dowolnej placówce wybranej przez rodziców. Oznacza to, jeżeli taka będzie wola rodziców – dziecko może uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na organizację WWR przysługuje dodatkowa dotacja

Przedszkola, w tym przedszkola niepubliczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od podstawowej dotacji.

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 127 ust. 3, ust. 8, ust. 9.
 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) – art. 15.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635) – § 2 pkt 1, § 3 ust. 2.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) – § 15 ust. 4.
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »