Kontrakt logopedy z rodzicami

Dodano: 11 marca 2020
kontrakt z rodzicami

O współpracy z rodzicem już kiedyś było, to nie jest nowy temat. Tym razem jednak bez zbędnego słów potoku, praktycznie ułożony Kontrakt logopedy z rodzicami. Zapraszam do lektury i wykorzystania gotowego dokumentu. 

Kontrakt logopedy z rodzicami

Po co? – zapytacie.

Bo czasami tylko taka forma motywuje lub zmusza do podjęcia pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Bo czasami tylko taka forma może jasno określić, uporządkować, czym jest opieka i terapia logopedyczna.

 

 

KONTRAKT LOGOPEDY Z RODZICAMI

na rok szkolny…………….......

 

Proszę o dokładne zapoznanie się z wytycznymi w kontrakcie!

 

•         Celem terapii logopedycznej jest korygowanie zaburzeń i wad wymowy, które w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów szkolnych;

•         Podstawowym warunkiem terapii logopedycznej powinna być ścisła współpraca między logopedą a rodzicami (rodzicem), rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na terapię logopedyczną swojego dziecka;

•         Właściwa współpraca między logopedą, rodzicami, szkołą i środowiskiem powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery wobec dziecka, cierpliwego wysłuchiwania jego wypowiedzi, dyskretnego i taktownego poprawiania go w miarę rzeczywistych potrzeb, czuwania nad życzliwością klasy (grupy), do której dziecko uczęszcza;

•         W początkowym okresie terapii przeprowadzana jest obserwacja, badania (diagnoza) oraz wywiad z rodzicami w celu lepszego poznania swojego pacjenta, jego rodziny i środowiska;

•         O nieobecności swojego dziecka na zajęciach  rodzic informuje minimum dzień przed spotkaniem lub jeśli przeszkoda uczestnictwa pojawia się nagle, minimum 2 godziny przed spotkaniem;

•            Po dwóch nieobecnościach dziecka na zajęciach rodzic zobowiązany jest skontaktować się z logopedą i ustalić nowy termin spotkań;

•            W przypadku, gdy rodzic chce przerwać terapię logopedyczną swojego dziecka, należy najpierw osobiście skontaktować się logopedą.

Rozpoczęcie terapii logopedycznej następuje niezwłocznie po zawarciu kontraktu z rodzicami i wyrażeniem zgody rodzica na rozpoczęcie lub kontynuację zajęć.

Materiał językowy przekazywany jest rodzicom w formie pisemnej (w założonym zeszycie do ćwiczeń logopedycznych), który należy utrwalać w domu.

Włączenie się rodziców w proces terapii gwarantuje lepsze wyniki, czyli zautomatyzowanie się prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej i szybsze zakończenie terapii.  

Konieczna jest intensywna praca w domu – codziennie ok. 15-20 min.

 Rodzice mogą korzystać z konsultacji i porad logopedycznych, w czasie trwania zajęć z dzieckiem lub po uprzednim ustaleniu terminu z logopedą. W razie pojawienia się trudności w przebiegu terapii rodzice są zapraszani na indywidualne rozmowy.

 Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

 W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale wprowadza również elementy ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Zakończenie terapii logopedycznej z uczniem następuje w momencie, gdy:

- dziecko mówi poprawnie;

- długotrwała terapia (powyżej 3 lat) nie przynosi poprawy mowy;

- pomimo podejmowanych działań rodzice nie włączają się do współpracy, nie interesują się przebiegiem terapii, a mowa dziecka nie ulega poprawie;

- dziecko niesystematycznie ćwiczy w domu, jest stale nieprzygotowane na zajęcia (brak zeszytu, nieutrwalony oraz nieuzupełniony materiał językowy zadany do domu);

- uczeń często opuszcza zajęcia (trzykrotne opuszczenie zajęć bez wcześniejszego usprawiedliwienia przez rodzica);

- rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w szkole (rezygnacja w formie pisemnej);

- dziecko zmieni placówkę szkolną na inną.

………………………………………………………………

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI
Sprawdź »