Już jest dostępny najnowszy numer: "Śladami głoski ś"

Dodano: 1 marca 2021
zajęcia logopedyczne

Oddajemy w Twoje ręce numer czasopisma, który poświęcony jest kolejnej głosce szeregu dentalizowanego – [ś]. Mamy nadzieję, że zawarte w części teoretycznej informacje, będą pomocne w poszerzaniu i usystematyzowaniu wiedzy, zaś ćwiczenia okażą się atrakcyjnym uzupełnieniem warsztatu.

Już jest dostępny najnowszy numer: "Śladami głoski ś"

Autorem numeru jest:

mgr Paulina Grzebalska – Neurologopeda, logopeda, Provider – terapeuta Johansen IAS, polonista, pedagog pracy. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera, a także osób dorosłych z afazją i dyzartrią

Recenzentem numeru jest:

dr Kamila Potocka-Pirosz - Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność logopedia, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest starszym asystentem w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW oraz prowadzi swój gabinet logopedyczny. Interesuje się rozwojem mowy dziecka, zaburzeniami mowy po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego i gerontologopedią.

Redaktorką merytoryczną jest:

Dorota Dudzińska - Neurologopeda, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, hipoterapeuta. Pracuje przede wszystkim z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Chętnie łączy formy terapii (np. hipoterapia i logopedia, terapia ręki i logopedia), ceni holistyczne podejście do terapii podopiecznego. Pasjonatka w zawodzie z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, oligofazją i z całościowym zaburzeniem rozwoju

Fragment recenzji tekstu Śladami głoski [ś]  

Recenzowany tekst dotyczy głoski [ś]. Zaprezentowane zostały cechy artykulacyjne tej głoski w ujęciu różnych autorów, relacje między wymową a postacią ortograficzną, zaburzenia w realizacji [ś], przyczyny tych zaburzeń, ćwiczenia przygotowujące i metody wywoływania opisywanej głoski oraz etapy postępowania logopedycznego. Do artykułu została dołączona bibliografia zawierająca najaktualniejsze i najważniejsze pozycje z ostatnich 20 lat dotyczące omawianego tematu.(…) Pod względem językowym artykuł jest napisany poprawnie, a sposób zaprezentowania materiału jest bardzo przystępny, zwłaszcza dla początkującego logopedy. Autor w uporządkowany sposób referuje najważniejsze fragmenty przytaczanych publikacji. (…) artykuł będzie stanowił solidną podstawę teoretyczną dla logopedów pracujących z osobami, które nieprawidłowo realizują głoskę [ś]. Informacje zostały przez autora tekstu zebrane i opracowane w rzetelny sposób z uwzględnieniem najnowszych pozycji z literatury przedmiotu, co uważam za ogromny walor recenzowanej pracy.

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »